Inicijativa CJS – Jedrenje proglasiti sportom od strateškog značaja za Boku Kotorsku

Written by on April 20, 2021

Crnogorski jedriličarski savez (CJS) podržao je Inicijativu jedriličarskih klubova „Jugole Grakalić“ Herceg Novi, „Delfin“ Tivat, „Lahor“ Kotor  i „Jovo Dabović 1947“ Baošić, da se predloži nadležnim institucijama da se jedrenje proglasi za strateški sport Boke Kotorske i da se shodno tome preduzmu potrebne radnje za realizaciju njihovog predloga.

Saglasnost su dobili od gradonačelnika Herceg Novog, Tivta, Kotora i Budve kao i usmena potvrda da će pomoći u realizaciji ove inicijative.

U tom smislu Ministrastvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma na čijem čelu je Ratko Mitrović upućena je zvanična Inicijativa i predlog Protokola o razumjevanju, međusobnim namjerama i obavezama za realizaciju cilja, da se jedrenje proglasi strateškim sportom Boke Kotorske sa svim onim što takav status podrazumjeva u smislu uređenja  međusobnih prava i obaveza, čijim bi se potpisivanjem stekli osnovni uslovi za dalje aktivnosti na realizaciji ovog projekta koji je od izuzetnog značaja za razvoj sportskog jedrenja u Crnoj Gori i njegovog približavanja evropskim standardima.

“Lokacije na kojima se nalaze naši klubovi, koji su prepoznati kao nosioci crnogorskog jedrenja i olimpijskog sporta,  trebalo bi  definisati kao lokacije od javnog interesa za obavljanje jedriličarskog sporta i stvore uslovi za sve ono što takav sport zahtjeva. Takođe smo od Upravi za sport i mlade obavješteni da će svoje pozitivno mišljenje za naše zahtjeve potvrditi i u pismenoj formi i da će shodno tome preduzeti sve potrebne administrativne  radnje i aktivnosti kako bi nam pomogli da sve to utemeljimo kroz zakonske regulative kao i da će organizovati sastanke sa svim subjektima potrebnim da dođemo do našeg zajedničkog cilja a to je da jedrenje dobije zasluženo mjesto u porodici sportova Crne Gore i uslove za obavljanje svoje djelatnosti u skladu sa evropskim standardima“ – kazao nam Predrag Vukčević predsjednik CJS-a.

Za ovu Inicijative u Upravi za sport i mlade potvrđeno nam  je da je prepoznata kao ispravna i značajna za crnogorski sport.

“Shodno zaključcima sa sastanka koji je održan 15.03.2021.g. u prostorijama Uprave za sport i mlade Crne Gore u Podgorici, predstavnici Uprave za sport i mlade, JP Morsko Dobro, Crnogorskog jedriličarskog saveza i lokalnih samouprava Herceg Novog, Kotora i Tivta došli smo do zajedničkog zaključka da se bazični problem jedriličarskog sporta u Crnoj Gori može konačno rješiti u saradnji sa  Ministarstvom za ekologiju, prostorno planiranje i urbanizam. Predstavnici JP Morsko dobro za koje smo smatrali da je nadležno za obalno područje, uputili su nas na Ministarstvo kao nadležno da rješimo status jedriličarskog sporta i klubova u Prostornom planu obalnog područja” – kaže Vukčević.

CJS je zatražilo od Minstarstva da u okviru svojih nadležnosti koje obuhvataju i prostorno planiranje potvrdi postojeće stanje na terenu i da kroz zakonsku regulativu jasno i dugoročno definišu namjenu tih lokacija sa pripadajućim akvatorijumima i status tradicionalnih jedriličarskih klubova koji već više od 70 godina rade na tim lokacijama na kojima su dugogodišnjim radom stvoreni uslovi za obavljanje jedriličarske djelatnosti.

Klubovi i lokacije:

  1. JK „Jugole Grakalić“ Herceg Novi, 656/1 i 656/2 KO Herceg Novi
  2. JK „Delfin“ Tivat, 184 KO Tivat
  3. JK „Lahor“ Kotor, 1760 KO Dobrota 1
  4. JK „Jovo Dabović“ Baošići, 768/1 KO Baošići i dio 769/1 KO Baošići

Ukoliko postoji iskrena želja vlasti, Vlade i države Crne Gore, kao i opšti konsenzus i saglasnost svih drugih subjekata onda ne bi trebalo da bude problema da se vrlo brzo i efikasno u okviru postojeće zakonske regulative rješi bazični problem, jedriličarskog sporta i jedriličarskih klubova, poručuju iz CJS-a.

“Ono što je prioritet i što bi pod hitno trebalo da se uradi, jeste da se uredbom Vlade ili na neki drugi način navedene lokacije definišu kao lokacije od lokalnog značaja i javnog interesa sa namjenom za obavljanje djelatnosti u oblasti jedriličarskog sporta na način koji ispunjava predhodne uslove. Nakon toga potrebno je sa lokalnim samoupravama, CJS-om i klubovima koji su na tim lokacijama mukotrpnim decenijskim radom izgradili određenu infrastrukturu i sistem upravljanja, definisati način saradnje i upravljanja sportsko rekreativnim lučicama kao i međusobna prava i obaveze svih subjekata. Taj proces bi mogao veoma brzo da se završi shodno tome da klubovi već decenijama imaju razrađene kriterijume upravljanja sa tim lučicama gdje je prioritet javni interes i omogućavanje domicilnom stanovništvu da se bavi primorskim sportsko rekreativnim aktivnostima a klubovi sa svojom djelatnošću” – kaže se u inicijativi koja je dostavljena Ministrastvu.

Od Ministarstva u ovom slučaju očekuju da se zajednički pronađe model i način na koji će navedenim tradicionalnim klubovima osnivačima CJS-a omogućiti da kroz zakonsku regulativu potvrde lokacije i akvatorijume sa kojima već decenijama upravljaju i žele da ih unaprijede radi postizanja uslova za kvalitetan rad u skladu sa standardom savremenog svijeta. Da im se te lokacije dodjele bez javnog nadmetanja, naknade i dugoročno.

„Naš predlog je da je to najjednostavnije uraditi na način da se te lokacije proglase i zvanično, jer one to već tradicionalno jesu, za lokacije od javnog interesa i lokalnog značaja za obavljanje djelatnosti u jedriličarskom sportu na način koji ispunjava javni interes“ – stoji u dopisu ministru Ratku Mitroviću.

Lokacije kao zaštićene zone prestale bi biti interesantne privatnim „predatorima“

Na ovaj način se automatski stiču uslovi da lokacije na kojima se nalaze klubovi više nisu interesantne i primamljive za privatne interese i samim time postaju zaštićene zone od predatorskih ambicija. Tek nakon kvalitetnog rješenja statusa tradicionalnih klubova u Prostornom  planu obalnog područja Crne Gore stiču se uslovi za sledeće korake koji podrazumjevaju pravljenje nove Strategije razvoja jedrenja u Crnoj Gori koja će biti na zdravim temeljima shodno ostvarenju mogućnosti dugoročnog planiranja.

Takva Strategija će tada automatski konkurisati da postane sastavni dio Nacionalne strategije razvoja sporta u Crnoj Gori kao i Strategija razvoja sporta u lokalnim samoupravama Herceg Novi, Kotor i Tivat, koje su saglasne da jedrenje bude strateški sport Boke Kotorske.

Svjesni smo da je potrebno da javna politika Crne Gore i lokalnih samouprava, shodno zahtjevima Evropske unije (EU) bude usmjerena na strateška planiranja sa kojima će se postaviti jasni i konkretni ciljevi sa očekivanim vremenskim periodom njihovog postizanja.

Naši ciljevi su zasnovani na preciznim i mjerljivim podacima. Osnov za sve to je baza, prostor, infrastruktura, stabilna i dugoročna podrška nadležnih institucija Crne Gore i njihovo razumjevanje našeg sporta. Ukoliko za naš sport definišemo mjesto i metodologiju upravljanja sa sportskim lučicama, tj. potvrdimo činjenično stanje u obalnom području Crne Gore na način koji vam predlažemo, otvoriće se mogućnost njihovog održivog razvoja i kvalitetnog strateškog planiranja za naš sport. Sigurni smo da ste kao i mi svjesni da kvalitetno strateško planiranje i usaglašenost javne politike lokalnih samouprava i Crne Gore sa trendovima koje EU uspostavlja u oblastima u kojima planira svoje politike, direktno utiče na mogućnost korištenja sredstava iz evropskih fondova preko IPA projekata. Mi smo za sve te izazove i projekte spremni jer smo mukotrpnim i teškim radom stekli osnovnu infrastrukturu, solidna znanja i stvorili kvalitetan stručni kadar koji je obučen da može da na kvalitetan način prenosi znanja i iskustva koja smo sticali sa minimalnom ili sa skoro nikakvom podrškom od države. Zamislite samo šta bi sve mogli postići i uraditi ukoliko bi dobili ozbiljnu i kvalitetnu podršku države. Molimo Vas da zajednički i partnerski omogućimo da ta svoja, dugogodišnjim i ozbiljnim radom, stečena znanja iskoristimo za napredak i da stvorimo uslove da ih na pozitivan način prenesemo na našu djecu i da se sa ovim sportom možemo baviti dostojanstveno i na način koji je  primjeren jednoj primorskoj i ka turizmu, ekologiji i ka svojim građanima orjentisanoj državi, poručuju iz CJS.

Problem jedrenja i njegovog opstanka u Crnoj Gori je do sada rješavan samo načelnim podrškama institucija bez konačnog pravnog rješenja.

„Od Vašeg Ministarstva očekujemo da konačno regulišemo status jedrenja u Crnoj Gori. Ono što pouzdano znamo je da ako se ova oblast i ovaj problem ne regulišu onda je opstanak ovog sporta doveden u pitanje sa ozbiljnim poslijedicama za cijelo društvo i zajednicu kakvu bi trebalo da gradimo u Crnoj Gori gdje treba da se poštuju sve tradicionalne, etičke i etničke vrijednosti svih regija koje su sastavni dio Crne Gore“ – poručuje Predrag Vukčević predsjednik Crnogorskog jedriličarskog saveza.

Izvor: Boka News


Continue reading

Current track

Title

Artist

Background